ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за защита на личните данни урежда достъпа до уеб сайта puma.fashionart.bg и неговото използване.
Рuma.fashionart.bg представлява „уеб сайт” за излагане на стоки (облекло, обувки и аксесоари), управляван и поддържан от дружество с наименование „ФЕШЪН АРТ” ЕООД със седалище в България (ул. „Лавеле” № 16, 5-ти ет., офис 507 – 508, София) (VAT: BG203908288) (наричано оттук нататък „Дружеството”).
Всяко физическо лице, посещаващо страниците на сайта или ползващо услугите, ще бъде посочвано в настоящата Политика за краткост като „ субект на лични данни” или „субект”.
Управлението и защитата на вашите лични данни се регулира чрез клаузите в настоящото обявление и чрез съответните разпоредби на общностното и международното право във връзка със защитата на личността при обработката на данни от личен характер, както и чрез решенията на Органа за защита на личните данни. Всяко евентуално бъдещо изменение на гореспоменатата регулаторна рамка ще представлява предмет на настоящата Политика.
Настоящата Политика за защита на личните данни (оттук нататък „Политиката за данни” или „ПЗЛД”) има за цел да ви уведоми за политиката на Дружеството по отношение на вашите лични данни, които ни предоставяте, за да сте известени за целта на тяхната обработка от наша страна, за категорията получатели и процедурите, които можете да следвате, за да упражните законните си права.
Дружеството в качеството си на Администратор на данни може периодично да променя цялостно или частично своите условия и Политики, сред които и „ПЗЛД” по свое усмотрение. Всички изменения в настоящата Политика влизат в сила незабавно след публикуването на изменената политика на уеб сайта. Съветваме периодично да проверявате нейното съдържание.
При всички случаи, ако продължавате да използвате нашия сайт и неговите услуги след направени изменения съгласно гореизложеното, ще се счита, че вие приемате безрезервно тези изменения. Ако не сте съгласни с условията на настоящата Политика, както и с нейните изменения, трябва да прекратите използването на уеб сайта.
Поверителността, както и сигурността и защитата на вашите лични данни са много важни за нашето Дружество. По тази причина събираме и управляваме вашите лични данни с максимално внимание, отговорно, и предприемаме специални мерки за тяхното сигурно съхранение. За да разполагате с подробна информация относно начина, по който Дружеството управлява вашите лични данни, ви приканваме да прочетете тази Политика за данни, където ще намерите цялата основна информация относно обработката от страна на Дружеството на вашите лични данни във връзка с вашето сърфиране в puma.fashionart.bg и използването на предлаганите услуги.
Също така ви препоръчваме да прочетете „Политика за бисквитките” на puma.fashionart.bg, където е налице подробна информация за условията във връзка с предлаганите от нас услуги. Възможно е някои услуги да са предмет на специфични законови условия и регламенти. В такива случаи ще имаме грижата да ви предоставяме цялата информация, от която евентуално се нуждаете в даден момент.
Дружеството в никакъв случай не носи отговорност за Условията за защита и управление на личните данни в други сайтове, в които евентуално бихте могли да влезете през линкове от настоящия уебсайт.
За всякакви разяснения, въпроси или законови изисквания по отношение на поверителността и обработката на вашите лични данни можете да се свържете с нас във всеки един момент, като изпратите искане до нашия отдел за обслужване на клиенти по електронната поща (email) на dpo@fashionart.bg, или да изпратите писмо до адреса на седалището на Дружеството. Ако желаете, можете също така да се свържете и с Отговорника по защита на личните данни (ОЗЛД), като изпратите по електронен път или по пощата писмо до „Отговорника по защита на личните данни”.

2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни представлява всяка информация, отнасяща се до субекта на данните, т.е. всяка информация, отнасяща се до всяко физическо лице, за което се отнасят данните и чиято самоличност е известна или може да бъде установена. Такива данни, както определя законът и съответните европейски разпоредби, са например името, адресът, датата на раждане и полът на съответния член, номерът на мобилния телефон, адресът на електронната поща (email), както и данни за ползването, като например потребителско име (username), код за достъп (Password) и IP адрес.

2.2. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
При обикновено сърфиране в уеб сайта puma.fashionart.bg Дружеството не изисква от вас никакви лични данни. Въпреки това, докато сърфирате или използвате услугите, предлагани от puma.fashionart.bg, Дружеството събира и обработва данни за сърфирането, отнасящи се изключително и само до навиците ви на сърфиране.
Категориите лични данни, които Дружеството събира и обработва по време на вашето посещение/сърфиране в уеб сайта puma.fashionart.bg, са следните:

а) запомняме електронния ви адрес (email), име, фамилия, пол, възраст, телефон, вид спорт и регион съобразно абонамента ви за услугата Информационни бюлетини (Newsletters) с цел да ви изпращаме информационните бюлетини на Дружеството, на puma.fashionart.bg, на неговите продукти и услуги, евентуални оферти и т.н. Адресът на вашата електронна поща ще бъде съхранен и в базата данни на дружеството за маркетинговите услуги на електронната поща или докато изрично поискате заличаване от списъка. Можете да направите това, като използвате линковете за заличаване, съдържащи се във всеки информационен бюлетин, който ви изпращаме на електронната поща. За периода, в който вашият електронен адрес се съхранява в базата данни на дружеството, вие ще получавате периодично нашите съобщения на електронната поща.

б) събираме и обработваме лични данни като име, фамилия, Email и телефон, които сте ни предоставили при контакта с нашата служба за обслужване на клиенти, за да се осигури възможността за контакт с вас с цел предоставяне на информация за нови продукти/услуги. Ако изберете да се свържете с нас чрез формуляра за контакт „Контакт” на сайта ни, никакви данни от предоставените от вас няма да бъдат съхранени от този уебсайт или да бъдат прехвърлени/подложени на обработка от което и да било от лицата, обработващи данни на трети лица, определени в ал. 2.5. Вместо това данните ще бъдат сортирани в съобщение по електронната поща просто за да ви отговорим.

в) в случай, че предоставяте лични данни на трети договарящи се лица (като напр. име, фамилия, адрес, телефон) на настоящия уеб сайт, ние ще защитим личните данни на третото лице съгласно настоящата Политика за защита на личните данни.

2.3. ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Декларираните от вас лични данни по време на посещението/ сърфирането из нашия сайт и на услугите на уеб сайта puma.fashionart.bgса предназначени и се обработват изключително и само със следните цели:
– за изпращане на информационните бюлетини на Дружеството и на puma.fashionart.bg, за търговска комуникация относно нашите продукти и услуги, така че да бъдете информирани за нововъведенията, новите продукти, ексклузивните продукти и офертите,
– за комуникация помежду ни и за управление на вашите искания чрез отдела за обслужване на клиенти,
– за подобряване на предоставяните услуги. Винаги с ваше съгласие можем да използваме данните за контакт с вас в рамките на извършване на пазарно проучване и на по-общи проучвания по отношение удовлетвореността с цел да подобрим нашите услуги и нашите отношения с потребителите.
– за статистически изследвания и анализи с данни в обобщена форма, за да разберем как потребителите взаимно си влияят и използват сайта puma.fashionart.bg, с цел подобряване на нашите продукти и услуги.
В посочените по-горе случаи, обработката на вашите лични данни се счита за законна, тъй като има за цел предоставянето на конкретна услуга, която вие сте поискали.
Не е позволено тези данни да бъдат използвани от което и да било трето лице, без да бъдат спазени действащите разпоредби.

2.4. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дружеството обработва вашите лични данни през целия срок на валидност на всеки договор и след неговото прекратяване или изтичане за период, определен от приложимата правна рамка.
По-специално, вашите лични данни, които Дружеството обработва, се съхраняват задължително за целия период, наложен от целта на обработката, за който се подлагат на обработка и/или за всяка приложима правна рамка.
След изтичането на този срок данните се съхраняват съгласно приложимата институционална рамка за периода, предвиден от изтичането на деловите отношения или за период, какъвто е необходим, за да бъдат защитени правата на Дружеството пред съд или/и друг компетентен орган.

2.5. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛ НА ТЯХНОТО ПРЕПРАЩАНЕ
Вашите лични данни се подлагат на обработка от страна на Дружеството в качеството на Администратор по обработка на лични данни.
Поради организационни и функционални изисквания, свързани с предоставянето на услуги от страна на puma.fashionart.bg Дружеството може да прехвърли вашата лична информация на свои представители и/или подизпълнители с цел поддържане, налагане и изпълнение на търговските му отношения с вас, но винаги при условия, гарантиращи изцяло, че вашите лични данни не са подложени на каквато и да било незаконна обработка, т.е. на различна от целта на прехвърлянето съгласно описаното по-горе.
Дружеството си запазва правото поради посочените по-горе цели да прехвърли вашите лични данни:
– на трети физически или юридически лица, които могат да предоставят за сметка на Дружеството услуги по промотиране и маркетинг както за Дружеството, така и за продуктите или услугите му,
– или на трети лица, наши партньори, които предоставят технически услуги, като например услуги по хостинг и техническа поддръжка.
Всички партньори, представители и/или подизпълнители са оценени и подбрани от Дружеството поради тяхната доказана надеждност и компетентност и всички те съответстват на законодателството, определено в по-горните параграфи. В случай, че някои от тях имат седалище в държави, които не са в Европейския съюз, трансферирането на вашите лични данни се извършва с определените по закон гаранции.
Дружеството и puma.fashionart.bg няма да предоставят за продажба или да прехвърлят или разкриват по друг начин лични данни на Субектите на своя уеб сайт на трети лица, с изключение на посочените по-горе, без съгласието на Субекта, с изключение на прилагането на съответните продиктувани от закона разпоредби и то единствено и само към компетентните органи. Записаните данни от досието могат да бъдат съобщени пред компетентните съдебни, полицейски и други административни органи по тяхно законно искане и в съответствие с приложимите законодателни разпоредби. Освен това, в случай на законова разпоредба, служебно разпореждане или официално предварително проучване puma.fashionart.bg и Дружеството си запазват правото безусловно да предоставят съответните данни на разположение на съответната служба.

2.6. СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА
С използването на всяка една услуга в puma.fashionart.bg, съгласно „ПЗЛД” на puma.fashionart.bg, вие декларирате, че сте на възраст над 15 години и приемате и се съгласявате с настоящата Политика за защита на личните данни и по-специално:

2.6.1. Маркетингови и рекламни дейности
С абонирането за услугата „Информационен бюлетин” (newsletter) на puma.fashionart.bg вие давате съгласието си puma.fashionart.bg да обработва и да използва вашите лични данни за рекламни дейности, като напр. изпращане на email с обща информация или рекламен характер (информационни бюлетини) за Дружеството, неговите продукти и услуги.
Ако желаете това, puma.fashionart.bg ще се откаже от използването на вашите лични данни за рекламни цели, но при условие, че го поискате или следвате процедурите по заличаване от списъка на абонираните членове, получаващи информационните бюлетини на puma.fashionart.bg. Вие можете по всяко време да изпратите съответен email на dpo@fashionart.bg или да конфигурирате съответно във вашата сметка на член функцията „Изпращане на информационни бюлетини” или да се заличите от тях, като следвате процедурите, определени във всеки информационен email, който получавате от нас.

2.6.2. Обработка във връзка с измамни действия
Дружеството е длъжно по закон да докладва пред Органа по защита на личните данни евентуално незаконно проникване в базата с лични данни на уеб сайта или в базата данни на всяка трета страна за обработка на данни на всяко и на всички съответни лица и органи в срок до 72 часа от нарушението, ако е очевидно, че личните данни, съхранявани в неразпознаваема форма, са били компрометирани.

2.6.3. Прехвърляне към Юридически служби в случай на правна разпоредба или при липса на такава.
Тъй като прехвърлянето на данни не е разрешено по закон, вие се съгласявате с прехвърлянето на вашите лични данни към правоприлагащите и надзорните органи с цел нужната защита от рискове за държавната и обществената сигурност, както и при преследване на престъпни действия.

2.7. ТРАНСФЕР И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Прехвърлянето на личните данни между уеб сайта puma.fashionart.bg и вашия браузър се извършва криптирано и те се доставят чрез HTTPS.
Вашите данни се съхраняват на сървърите ни, които се намират на сигурно място.

2.8. ПРАВА НА СУБЕКТА, ИЗВЕСТЯВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ
Предоставянето на вашите лични данни е договорно задължение. Вие запазвате свободната си воля и избор дали да споделите с нас своите лични данни или не, но при липса на необходимите данни нашето Дружество няма да може да изпълнява вашите искания.
Дружеството извършва следната обработка на лични данни изключително и само в случай, че Субектът на лични данни е дал своето изрично съгласие:
– извършване на маркетингова дейност, анкети и проучвания на пазара,
– анализ на навиците за сърфиране в средата чрез използване на профила на Субекта на личните данни с изключителната цел да бъде придобит по-добър опит и неговото персонализиране на нашия уеб сайт.
Предоставянето на вашите лични данни за такива дейности е абсолютно доброволно. Вие сте свободни да предоставите или да не предоставите своите лични данни за тази цел, но ако не разполага с тях, Дружеството няма да може да извършва маркетингови и рекламни дейности, анкети и проучвания на пазара или анализи на вашите навици.
След потвърждаването на вашата самоличност вие имате посочените по-долу права като Субекти на лични данни:
Право на информираност ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да ви информира за обработката, на която подлага вашите данни, като например кои данни обработва, с каква цел, за какъв срок ги съхранява, като се използват ясни и прости формулировки.
Право на достъп Имате право да получите от ДРУЖЕСТВОТО потвърждение доколко и дали вашите лични данни се обработват и ако това е така, имате право на достъп до тези данни.
Право на корекция Имате право да изисквате от ДРУЖЕСТВОТО коригирането на евентуално неточни ваши лични данни и попълването на евентуално липсващи ваши данни.
Право на заличаване Имате право да поискате от ДРУЖЕСТВОТО заличаването на вашите лични данни, което може да бъде удовлетворено, ако са налице конкретни предпоставки.
Право на ограничаване на обработката Имате право ДРУЖЕСТВОТО да гарантира ограничаването на обработката, ако са налице конкретни предпоставки.
Право на възражение Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на вашите лични данни. В такъв случай ДРУЖЕСТВОТО трябва да прекрати обработката, освен ако не докаже наложителни и легитимни причини, които надвишават вашите интереси, права и свободи като субект на данните или с цел обосноваване, упражняване или подкрепа на правни претенции.
Право на човешка намеса в рамките на вземане на решения чрез автоматизиран процес Имате право да поискате от Дружеството да не бъдете подлагани, ако това е целесъобразно, на процес на вземане на решение изключително и само въз основа на автоматизирана обработка, включително създаване на профил, генериращ правни последици, които ви засягат или ви влияят значително по подобен начин.
Право на преносимост Имате право да поискате от ДРУЖЕСТВОТО да получите вашите лични данни, които сте предоставили в структуриран, широко използван и машинно четим формат или ДРУЖЕСТВОТО да го прехвърли на друг доставчик.
За по-голямо ваше улеснение във връзка с упражняването на съответните ваши права ДРУЖЕСТВОТО се грижи за разработването на вътрешни процедури, за да отговаря своевременно и ефективно на съответните ваши искания.
Вие запазвате правото си за информираност по всяко време, както и за възражение срещу по-нататъшната обработка на вашите данни, съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. С тази цел евентуалните ваши искания трябва да бъдат изпращани писмено на нашето Дружество и на puma.fashionart.bg или чрез изпращане на съответната електронна кореспонденция (email) на адрес dpo@fashionart.bg.
Ако смятате, че вашите лични данни са били съхранявани незаконно, можете да отправите молба до някой от надзорните органи, компетентни за спазването на правилата за защита на личните данни.
Отговаряме на вашите искания безплатно и без забавяне, и при всички случаи в срок до (1) един месец от получаването на вашето искане. Ако обаче вашето искане е сложно или са налице голям брой ваши искания, ще ви уведомим в рамките на месеца дали ще бъде необходимо да получим удължаване от още два (2) месеца, в рамките на които ще ви отговорим.
Ако вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради техния повтарящ се характер, Дружеството може да наложи заплащането на разумна сума, имайки предвид административните разходи за предоставянето на информация или изпълнението на исканото действие, или да откаже да отговори на искането.
Настоящият текст може да претърпи изменения с течение на времето, поради което ви препоръчваме периодично да проверявате неговото съдържание.

2.9. ПОЗОВАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ

Обработката на Личните данни на Потребителите/Клиентите на puma.fashionart.bg се извършва от Дружеството, което използва също така Отговорник по защита на личните данни със седалище в ЕО и се подчинява на клаузите на предвиденото в Регламент (ЕО) 2016/679 Общ регламент за защита на личните данни и на европейските регламенти за обработка на личните данни и контрол от страна на компетентния контролен орган.


EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)
Последна актуализация на 24.05.2018 г.

ЗАПИШИ СЕ ЗА NEWSLETTER

Вашите лични данни се съхраняват строго конфенциално и няма да бъдат предоставяни на трети лица. По всяко време можете да поискате вашите данни да бъдат изтрити.

Какво да очаквате:

  • Последни новини за продуктите на Пума
  • Ексклузивни оферти
  • Информация за състезанията City Runs